Usnesení
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 16.12.2019 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) v platném znění

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

1) Zprávu o činnosti RO za období od 25.9.2019 do 16.12.2019.

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1) Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : p.Václav Soukup a Ing.arch. Eva Špelinová                                   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předseda: Ing.Lubomír Hrdina

     členka: Mgr.Lada Kotlanová

4) Převzetí infrastruktury s příslušenstvím ( 153 m2 pozemní komunikace  – zpevněná plocha z drceného kameniva na pozemcích parc.č. 273/7 a parc.č. 278/81 v k.ú.Nezvěstice) od ………………………… za cenu 46 810,-Kč dle znaleckého posudku poř.č. 2130-32/2019 ze dne 16.10.2019 (Ing.Stanislav Nesnídal, Dvořákova 1016,  332 02 Starý Plzenec).

5) Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice č. 2/2019, o místních poplatcích s účinností

     od 1.1.2020.

 6)  Příspěvek na činnost  pro TJ Sokol Nezvěstice, z.s. na rok 2020 ve výši 75 000,-Kč.

7) Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2020 (schodkový) s příjmy 33 850 141,00 Kč a výdaji

     rozpočtu 36 650 347,74 Kč.

8) Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2021 – 2022.

9)  Podání žádosti o změnu územního plánu ve zkráceném řízení. Jedná se o změnu ploch VP (veřejné prostranství) na nové vymezení ploch OV (občanská vybavenost) z důvodu rozšíření zahrady MŠ (možnost rozšíření kapacity MŠ) a úpravy tvaru křižovatky vyvolané požadavky ŘSD (modernizace silnice I/19).

10) Uzavření návrhu dohody s p………………….. o zajištění přístupu na pozemky v jeho vlastnictví a převedení zkolaudované stavby  na obecních pozemcích do vlastnictví obce (zpevněná plocha – účelová komunikace).

11) Uzavření návrhu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kanalizační potrubí) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a pí……………………. (povinná). Dotčený pozemek  p.č.1066 v k.ú.Nezvěstice (plocha věcného

břemene 281m2). Služebnost se zřizuje v rozsahu geometrického plánu č. 751-229 c /2016  ze dne 10.5.2017, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514, místem podnikání/ sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí  14 050,00 Kč.

12)  Rozpočtové opatření č.7/2019. Celkové příjmy rozpočtu 59 359 759,00 Kč a celkové výdaje

       66 750 978,00 Kč.

 

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:

1) Zveřejnit návrh urbanistické studie středu obce na webových stránkách obce. Do konce ledna

    2020 uspořádat besedu s občany k veřejné diskuzi o urbanistické studii středu obce.

 

2) Jednat s prodejcem nemovitosti č.p.333 (bývalá restaurace BON) o podmínkách prodeje.

    Na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit návrh smlouvy na koupi.

 

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.K.Vyletová, p.Milan Heřman

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí