Usnesení z  6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice       

                                   konaného dne 1.10.2007

ZO bere na vědomí:
1)      Zprávu o činnosti RO za období od 16.7.2007 do 1.10. 2007.
2)      Hospodaření obce Nezvěstice ke 31.8.2007.

ZO schvaluje:
1)      Pověření L.Karkoše člena zastupitelstva k jednání, ve věci přípravy nového územního plánu obce Nezvěstice, s Magistrátem města Plzně i dalšími orgány.
2)   Odvedení vody ze sklepů DPS dle navrhu firmy BOST drenážemi, sanační omítkou atd. a vyvedením do šachty mimo DPS s finanční účastí do 100 000,-Kč s DPH.

ZO ukládá:
RO

1) Zjistit možnosti používání a využívání digitalizovaných kronik obce.
2) Splnit do příštího 7. zasedání ZO body 5 a 6 z 5.jednání ZO.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.6 takto:

Pro 13  hlasů                           proti  0  hlasů                            zdrželo se 0  hlasů

omluveni: B.Fink, M.Soukupová

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí