ZO bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 29.6.2015 do 30.9.2015.

2) Informace k průběhu výstavby nové kanalizace. Dodatek č.2 k SOD č.895/2015 se sdružením Nezvěstice – STAVMONTA- BERDYCH na dokončení podvrtu pod tratí ČD na maximální navýšení ceny (z důvodu podvrtu v tvrdší hornině než předpokládal projekt – SFŽP geologickou překážku uznává) o 799 575,-Kč bez DPH s termínem dokončení do 15.12.2015.

ZO schvaluje:
1) Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

2) Ověřovatele zápisu: p.Miloslav Nekola a pí.Dana Vaníková.Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou.
3) Návrhovou komisi ve složení :
předseda : Mgr.Blanka Hachová
člen : Mgr.Tereza Petrová

4) Rozpočtové opatření č.5/2015 (celkový stav příjmů: 59 591 500,00 Kč, celkový stav výdajů
79 738 131,00 Kč.
(Příloha č.1 tohoto usnesení)

5) Bezúplatný převod pozemku p.č.41/3 v k.ú. Olešná u Nezvěstic (1789m2 ) do vlastnictví obce Nezvěstice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.
(Příloha č.2 tohoto usnesení)

6) Stočné od 1.10.2015:
a) ve výši 33,35 Kč s DPH/m3,
b) pro objekty, které nejsou trvale obydleny (rekreace) a mají množství odváděných odpadních vod určeno paušálem dle směrných čísel roční spotřeby vody (vyhl.č.428/2001 Sb.), bude tato spotřeba snížena na 50% (17,5 m3/rok/osoba).

7) Návrh Smlouvy o nájmu a provozování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace mezi
obcí Nezvěstice a firmou Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec.
(Příloha č.3 tohoto usnesení)

ZO ukládá:

RO:
1) Pokud bude možnost získání dotace (MŠMT, IROP,..) na rozšíření kapacity ZŠ a MŠ, upravit a
doplnit původní žádost z r.2015 po konzultaci s MŠMT, a to doručit do 30.11.2015.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí