Usnesení z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 17.12.2007

ZO bere na vědomí:
1)  Zprávu o činnosti RO za období od 1.10.2007 do 17.12. 2007.
2)  Přihlášení obce do systému Czech Point.
3)  Podání žádosti o dotaci (90% z 6 milionů Kč) do programu NUTS II Jihozápad na výměnu technologie úpravy vody za novou s možností úpravy vody povrchové z řeky Bradavy nebo vody podzemní z vrtu.
4)  Vyhodnocení ankety ,,Radar‘‘.
5)  Zprávu o činnost kontrolního výboru za rok 2007.
6)  Zápis z jednání finančního výboru dne 11.12.2007.

ZO schvaluje:
1) Rozpočtové provizorium pro rok 2008 do doby schválení nového rozpočtu obce na rok 2008, obec bude hospodařit dle roku 2007.
2) Rozpočet na rok 2007 – úprava, rozpočtová opatření.
3) Výkup části pozemku č.stp. 26/1 v k.ú. Olešná dle geom.plánu č.167-24/2007 oddělená stp.510 o výměře 88 m2 za smluvní cenu 500,-Kč/m2 – parkové stání pro automobily u zdravotního střediska.
4) Změnu územního plánu obce – plánovaný obchvat Nezvěstic silnice I/19 musí obejít v dostatečné vzdálenosti veškerou zástavbu (hřbitov, Olešnou, osídlení ,,Na Vršku‘‘ a  ,,Na Husáku‘‘. Pokud to bude při dalším jednání možné, prosazovat trasu obchvatu až za lesík nad Olešnou.
5) Změnu názvu budovy čp.350 z DPS (Dům s pečovatelskou službou) na DKS (Dům klidného stáří).
6) Plán práce ZO na první pololetí 2008 (3.3.08, 2.6.08).
7) Digitalizovaná kronika obce bude pro občany k nahlédnutí v obecní knihovně.
8) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2004, o poplatku za odvoz komunálního odpadu.
9) Navýšení vodného o 2,-Kč/m3 z 21,-Kč na 23,-Kč/m3  od 1.1.2008.
10) Navýšení nájmu za pronájem tělocvičny – tenis 200,-Kč/hodinu od 1.1.2008.
11) Prodloužení prozatímního užívání stavby ‚, Vodovodní přivaděč Starý Plzenec – Blovice‘‘ do 31.12.2008.

 ZO ukládá:
FV

1) Zpracovat návrh rozpočtu na rok 2008 a rozpočtový výhled na roky 2009 a 2010.

starostovi
1) Připravit a projednat nové nájemní smlouvy (budovy OÚ, zdravotní středisko, čp.76)
2) Jednat o změně územního plánu – obchvat.
3) Dořešit do dalšího zasedání ZO Dohodu o narovnání právnického vztahu o duplicitním zápisu  vlastnictví č. stp. 43/1 a 43/2 mezi  obcí Nezvěstice a p. Rousem.  Nechat provést kontrolní zaměření a projednat dluh na pozemku.

místostarostovi
1) Připravit a projednat nové nájemní smlouvy do DKS a nový provozní řád.
2) Zajistit zřízení pracoviště Czech Point do 29.2.08.

RO
1) Vypracovat návrh na ceník u kontejnerů za účelem snížení doplatků obce pro rok 2009. Zjistit podmínky dalších firem na odvoz komunálního odpadu.
2) Zjistit podmínky pro zachování lékárny v Nezvěsticích.
3) Rozpracovat návrh opatření vypracovaný FV ohledně pronájmů nebytových prostor poskytovaných OÚ v objektech č.p. 277, 76 a Olešná 20.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.7 takto:

Pro  12    hlasů                           proti  0    hlasů                            zdrželo se 0    hlasů

omluveni: Ing.Havlíček, pí.Vaníková, MUDr.Šimánek

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí