Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 2.6.2008

ZO bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti RO za období od 10.3. 2008 do 2.6.2008.
2) Informaci o dalších jednáních ohledně obchvatu Nezvěstic podanou starostou obce.
3) Poskytnutí dotace pro obec Nezvěstice z rozpočtu Plzeňského kraje na zachování a obnovu tvrze ,,Pod Zámečkem‘‘  ve výši 80 000,-Kč.

ZO schvaluje:
1) Závěrečný účet roku 2007 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezvěstice za rok 2007 s výhradou a následným opatřením dle zákona 250/2000 Sb. Nedostatky budou odstraněny do 30.6.2008.
2) Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2008 pro Plzeňský kraj 82 500,-Kč.
3) Radě obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 150 000,-Kč v souladu s ustanovením § 102 zákona č.128/2000Sb. o obcích.
4) Převolení přísedící Okresního soudu Plzeň-jih …….. dle z.č.6/2002 Sb., o soudech a soudcích.
5) Strategický plán LEADER ‘‘Šance pro jižní Plzeňsko‘‘ na období 2007-2013.
6) Prodej obecního bytu čp. 366 o velikosti 60 m2, pozemku pod bytem č.st. 645 a pozemku pod garáží č.st.570 stávajícímu nájemci ………. za 601 011,-Kč. Dveře umožňující přístup sklepními prostory do budovy OÚ budou zazděny na náklady obce Nezvěstice. Veškeré další výdaje s úpravou přípojek energií a napojení pitné vody s novým měřením spotřeby ponese nový majitel bytu ……..
7) V případě získání finančních prostředků realizaci (po sklizni) výměny výtlačného vodovodního řadu z ÚV Nezvěstice, který je v havarijním stavu a t.č. vyřazen z provozu, ve stejné trase včetně přesného geodetického zaměření skutečného stavu.
8) Mandát MMP – odbor stavebně správní – územní plánování na pořízení územního plánu obce Nezvěstice dle zákona č.183/2006 §6, odst.1, písm.c.
9) Pověření starosty obce p.Karkoše jako zástupce obce do Mikroregionu Radyně.
10) Zachování daně  z nemovitosti v obci Nezvěstice pro rok 2009 ve stejné výši (2008) tj. s koeficientem 1,4.

ZO ukládá:
RO

1) Zjistit možnosti monitoringu stávající kanalizační sítě, aby mohlo být rozhodnuto o způsobu odkanalizování obce Nezvěstice.
2) Provést nezbytné kroky k převodu silnice III.třídy Nezvěstice – Želčany na Krajský řad Plzeňského kraje.
3) Zahájit jednání s majiteli pozemků ulic na Vartě o jejich výkupu za cenu obvyklou a informovat ZO na příštím zasedání.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.9 takto:

pro  11   hlasů                           proti 0   hlasů                            zdrželo se  0  hlasů

Nepřítomní zastupitelé:

Ing.Havlíček, p.Jůzl, p.Fink, pí.Vaníková

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí