Obec Nezvěstice

Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

 

v souladu s § 166 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě usnesení Rady obce Nezvěstice č.62

ze dne 7.7.2021

vyhlašuje konkursní řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

vykonávající činnost školy

 

Mateřské školy Nezvěstice

 

se sídlem Nezvěstice č.p.105, 332 04 Nezvěstice, IČ 75006677

 

 

Požadavky:

 1. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
 2. Znalost problematiky řízení školy a s tím souvisejících právních předpisů.
 3. Občanská a morální bezúhonnost.
 4. Dobrý zdravotní stav.

Náležitosti přihlášky:

 1. Strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností).
 2. Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení) a další doklady prokazující splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele.
 3. Doklad o průběhu jednotlivých zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení.
 4. Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele.
 5. Čestné prohlášení o plné svéprávnosti.
 6. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).
 7. Návrh koncepce rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4).

Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky, které budou doloženy kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy.

Předpokládaný termín nástupu:     01.01.2022

Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo doručte nejpozději do pondělí 30.8.2021 do 12:00 hodin (rozhodující je datum a hodina na razítku podatelny) na adresu zřizovatele školy:

Obec Nezvěstice

Obecní úřad Nezvěstice

Nezvěstice 277

332 04 Nezvěstice

Obálku zřetelně označte heslem „Konkurs – MŠ Nezvěstice, neotvírat“

 

V Nezvěsticích dne 8.7.2021

 

Lukáš Karkoš, starosta

Vyhlášení

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí