Konkursní řízení

Obec Nezvěstice

Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

v souladu s § 166 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě usnesení Rady obce Nezvěstice č.56

ze dne 7.4.2021

vyhlašuje konkursní řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

vykonávající činnost školy

 

Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace

 

se sídlem Nezvěstice č.p.69, 332 04 Nezvěstice, IČO: 75006774

 

Předpoklady a požadavky uchazeče :

 1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou bude ředitel vykonávat, plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, pedagogická praxe– (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

          ve znění pozdějších předpisů)

 1. organizační a řídící schopnosti
 2. znalost školské problematiky a předpisů, orientace ve financování škol

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/vysvědčení o maturitní zkoušce);
 2. doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení;
 3. strukturovaný profesní životopis psaný vlastní rukou;
 4. návrh koncepce rozvoje školy se zaměřením na pedagogické řízení školy (v rozsahu max. 5 normostran);
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 6. čestné prohlášení o plné svéprávnosti;
 7. doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném jazyce než českém;
 8. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele.

 

Konkurzní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele/ředitelky na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zejména na pedagogické aspekty práce ředitele/ředitelky, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchova a vzdělávání.

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky 54/2005 Sb. („doplňkové hodnocení“). Podrobnější informace o doplňkovém hodnocení se uchazeči dozví společně s pozvánkou ke konkurzu.

 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2021

 

Písemné přihlášky do konkursu doručte nejpozději do 28. 5. 2021 do 10.00 hodin

v obálkách označených „Konkurs – ZŠ Nezvěstice, neotvírat“ na adresu:

Obec Nezvěstice

Obecní úřad Nezvěstice

Nezvěstice 277

332 04 Nezvěstice

 

č.j.: 346/2021

 

V Nezvěsticích dne 8.4. 2021

 

 

                                                                                 Lukáš Karkoš, starosta

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí