Domů > Vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

V posledních dnech dochází k celkovému nárůstu počtu požárů, které navíc zasahují rozsáhlé plochy porostů. Větší jsou pak také způsobené škody. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje proto požádal o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je vyhlášena s platností od 1. srpna 2013 do odvolání a platí pro celé území Plzeňského kraje.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví zejména následující preventivní opatření:

         a) zákaz pálení hořlavých odpadů,

b) zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě (za volnou přírodu se pro potřebu zákazu rozdělávání ohňů nepovažují oplocené, uzavřené nebo polozavřené pozemky – nádvoří, zahrady, sady – v intravilánu obce a místa v přírodním prostředí využívaná k hromadným rekreačním účelům – dětské tábory, kempy, veřejná tábořiště),

c) zákaz provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností (jako např. vypouštění tzv. lampionů štěstí).

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Při porušení nařízení může být právnické nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta podle § 76 zákona o požární ochraně a fyzické osobě dle § 78 tohoto zákona.

Období mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí, je dle nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011, uveřejněného v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje, stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého množství srážek kleslo pod 25 % dlouhodobého normálu, zároveň jsou vysoké denní teploty a od posledních vydatných srážek uplynulo více než 20 dnů.

Stanislav Polák, vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví Odboru životního prostředí KÚPK, připomíná, že velké riziko vzniku požáru bývá v lesích. Zde platí zákaz rozdělávání ohně celoročně. „Každý, kdo vstupuje do lesa, zejména v období velkého sucha, by se měl vyvarovat všech činností, které by mohly mít za následek vznik požáru. V případě rozdělávání a udržování otevřených ohňů, kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a znečišťování lesa odpadky se jedná o činnosti, jejichž provádění v lese je výslovně zakázáno lesním zákonem, a to celoročně. Totéž se týká rozdělávání a udržování otevřeného ohně ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Respektováním těchto zákazů lze předejít mnohdy rozsáhlému poškození lesů a současně přispět k jejich nerušenému užívání všemi návštěvníky,“ říká Stanislav Polák.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí