Důležitým předpokladem pru celkový rozvoj obce byla výstavba komunikací. Obcí odedávna procházela silnice z Plzně na Spálené Poříčí s odbočkou na Blovice přes sousední Žákavou. Obcí se jezdilo brodem přes řeku Úslavu a potok Bradavu. Byla zde pouze dřevěná lávka pro pěší. Její umístění je na starých mapách vyznačeno. Řeka se však často rozvodňovala, proto bylo projíždění nebezpečné a obyčejně se muselo několik dní čekat, než voda opadla. Proto dal roku 1872 okres blovický nákladem 15.000 zlatých postavit most přes Úslavu, který se stal významnou spojnicí s obcemi na Podbrdsku.

Velký význam pro rozvoj obce a její celkový vzhled měla výstavba státní dráhy Plzeň – České Budějovice v roce 1867 a České obchodní dráhy, tzv. Mirošovky, dostavěné v roce 1883. V tomto roce bylo v obci postaveno též nádraží. Dříve se chodilo na nádraží do Šťáhlav. V roce 1963 byla trať Plzeň – České Budějovice elektrifikována. Dnes je nezvěstické nádraží využíváno hlavně pro osobní dopravu obyvatel do zaměstnání, škol i na jiné cesty.

Státní silnice přes obec dlouho nevyhovovala zvyšující se intenzitě dopravy. Původně se jezdilo přímo po přejezdu přes železniční trať vedle hostince pana Šilhánka. Protože přejíždění bylo velmi nebezpečné a zpomalovalo dopravu, byl v roce 1930 postaven podjezd pod státní dráhou, a to pro silniční vozidla i pro pěší. Jestli však podjezd vyhovoval ve třicátých letech, dnes je situace jiná. Současný hustý provoz motorových vozidel přinášel časté dopravní nehody a velké strasti hlavně pěším. Proto nechalo obecní zastupitelstvo vybudovat v roce 1999 vedle podjezdu podchod pro pěší, na který navazuje chodník umístěný mimo silnici. Byl tak odstraněn největší problém dopravy v naší obci.

Celý průjezd obcí byl již v roce 1975 zlepšen tím, že budovy bránící provozu byly zbourány (hostinec “U Krásných”, obecní pastouška), provedena kanalizace, silnice rozšířena, vyasfaltována, snížen kopec u Nekolů, odstraněn nebezpečný kamenný taras pod budovou JZD a vybudovány chodníky.

V roce 1973 byly opraveny a rozšířeny mosty. Výstavba komunikací přispěla velkou měrou ke zvětšení významu obce, takže zastínila i okolní, dříve větší vesnice jako např. Žákavou. Dnes se Nezvěstice svými 1364 obyvateli podobají spíše městečku.

Roku 1886 byl v Nezvěsticích otevřen poštovní úřad. Odtud se pošta dovážela do Spáleného Poříčí. Místnosti poštovního úřadu byly na několika místech, např. v budově č. 76, kde sídlil poštmistr p. Honzík, později v domku č. 140 blíže k nádraží. Od roku 1970 pracuje pošta v nové budově, kde byl společně umístěn MNV – dnes OÚ, pošta a místní telefonní ústředna. Dnes nezvěstická pošta doručuje poštovní zásilky do 13 okolních obcí pomocí dvou osobních automobilů. Vykonává též funkci peněžního ústavu.

V roce 1903 si Nezvěstičtí vybudovali místní obecnou školu. Do té doby docházely děti z Nezvěstic do školy v Žákavě, z Olešné do Chválenic. V roce 1946 byla otevřena i měšťanská škola. Pro vyučování byl upraven obecní dům v sousedství obecné školy a v jeho přístavbě byla umístěna i mateřská škola. Velkým úsilím místních funkcionářů, vedení školy i občanů byla v letech 1985-1991 nákladem 10 a půl milionu korun škola přistavěna a zrekonstruována. Dnes tvoří rozsáhlý školní areál, který svou výstavbou a vybavením může plnit náročné úkoly výchovy mládeže. Do budoucna se připravuje výstavba moderní tělocvičny na školním hřišti.

I pro rozvoj sportovní a kulturní činnosti najdeme v naší obci příznivé podmínky. V roce 1928 byla postavena sokolovna a v sousedství zřízeno sokolské hřiště. Ve stejné době bylo za školou založeno hřiště DTJ s vlastním pavilonem. Při stavbě školní jídelny byl pavilon zbourán a hřiště dnes patří základní škole. Nezvěstičtí házenkáři a házenkářky se drželi a dodnes drží na předních místech v turnajích. Zasloužily se o to organizace Sokola a Dělnická tělovýchovná jednota – obě založené již v roce 1919 a sloučené v roce 1950 v TJ Sokol. V roce 1960 byl zřízen velký sportovní stadion za tratí. Mezi nezvěstickými sportovci vynikají i hráči stolního tenisu. V soutěžích získali celou řadu významných úspěchů. Pro sportovní a kulturní vyžití je vhodně využíváno koupaliště postavené občany v roce 1973.

K důležitým organizacím v obci patří již přes sto let Sbor dobrovolných hasičů. Je nejstarší organizací v obci, založenou již v roce 1884. Svou významnou činností je až do dnešní doby příkladem dobrovolné nepostradatelné práce v obci.

V historii obce museli hasiči zdolávat řadu velkých požárů, jako byl v roce 1909 požár Tylova mlýna, roku 1942 velký požár u Plzáků a řadu dalších. Pomohli i při likvidaci velké přírodní kalamity, povodně v Olešné v roce 1975, kdy po prudkém dešti podjezd zatarasený stavebním dřívím se stal vlastně přehradou.

Kulturním přínosem je činnost obecní knihovny založené v roce 1923. I když často střídala umístění i knihovníky, je dnes knihovna na velmi dobré úrovni. Má 5.543 svazků a je umístěna v obecní budově “U Karkošů”.

V Nezvěsticích se už od 19. století hrávalo divadlo. V roce 1923 zde byly dva ochotnické spolky: Tyl a Havlíček. Později byl ochotnický spolek pouze jeden. Ochotnická představení se hrála k různým příležitostem, a to nejen jednoduché hry, ale i náročné operety s hudbou a zpěvem. V paměti současníků se stále udržují provedení her Její pastorkyňa, Paní Marjánka, matka pluku, Pražský flamendr, Perly panny Serafinky, Strakonický dudák a další. Ochotníci zajížděli i do okolí, aby předvedli své divadelní umění.

I dnes působí v naší obci divadelní spolek Lumír, který sdružuje většinou mladé a ti úspěšně provedli již řadu pěkných kulturních akcí.

V kulturní práci pomáhají aktivně i společenské organizace. Pořádají různé kurzy, přednášky, výstavy, zájezdy a jiné akce. K nim se též řadí společenská komise OÚ. Organizuje návštěvy divadel v Plzni, koncerty, zajímavé besedy a cesty za poznáním na významná místa naší země. K životu obce patří již šestým rokem obecní noviny “Varta Times”. Pod tímto názvem jsou každých 14 dní vydávány čtyři stránky zajímavých zpráv, většinou z naší obce. Tiskne se pravidelně 160-170 výtisků. Vedoucím redaktorem je Miloslav Nekola. Vydávání novin je podporováno obecním úřadem, který zde též uveřejňuje své zprávy. Redakce spolupracuje na pořádání různých sportovních a kulturních akcí.

V Nezvěsticích vyrostla i řada dobrých hudebníků. V minulosti zde působila nejstarší kapela pana Josefa Říhy. Doprovázela občany při různých slavnostních okamžicích, bálech a při smutečních cestách na nezvěstický hřbitov. Po druhé světové válce se však prosadily různé modernější kapely z okolí, v nichž hráli i místní hudebníci. Významně se uplatnil nezvěstický občan Jiří Kasten, který jako člen orchestru Československého rozhlasu v Plzni nejen aktivně hrál, ale patřil i mezi známé skladatele z našeho kraje.

V současné době vychovává mladé hudebníky Základní umělecká škola. Pracuje v ZŠ jako pobočka ZUŠ ze Starého Plzence.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí